Podmínky zpracování osobních údajů, cookies (GDPR)

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Za jejich zpracování odpovídá správce osobních údajů, kterým je jako provozovatel eshopu fyzická osoba Miroslav Pácal, se sídlem na adrese Spodní 101, 289 31 Chleby, IČO 05043263, zapsaná Městským úřadem Poděbrady, živnostenským úřadem, pod č.j.: 0058383/SZZ/2018VEx, emailová adresa pro vyřizování elektronické pošty: drogeriepdy@seznam.cz, telefonní číslo: +420 775125203, adresa provozovny / kontaktní adresa pro vyřizování reklamací: Tulipánová 165, 29001 Poděbrady Kluk, číslo bankovního účtu: 115-2590360207/0100 (Komerční banka).
 
Dodržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.
 

Základní pojmy a informace

Osobní údaj a subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, kteté se osobní údaje týkají. Osobním údajem je jakákoli informace, která, s vynaložením rozumného úsilí, umožní identifikaci osoby. Návazně je osobním údajem jakákoli informace, která k subjektů údajů přiřaditelná.
 
Zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o nové označení citlivého osobního údaje.
 
Právní předpis upravující zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Správce osobních údajů
Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je drogeriepdy.cz, Miroslav Pácal.
 
Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.
 
Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.
 
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
 
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
 

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme

Zajišťujeme prodej zboží prostřednictvím internetové prodejny v ČR. Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro doručení zboží. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zpracování Vaší objednávky nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více.
 
Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete.
 
Doručení zboží a zákaznický servis
V tomto případě nám vzniká zákonná povinnost archivace souvisejících dokumentů (objednávky a faktury) jakožto daňových dokladů, dle příslušných právních předpisů.
 
Zobrazování reklamy
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.
 
Zasílání emailů
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.
 

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, mohou být zpracovávány externími spolupracovníky drogeriepdy.cz a dodavateli. Jedná se zejména o dopravce, platební brány, IT a marketingové služby atp. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro drogeriepdy.cz provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
 
drogeriepdy.cz v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům/zpracovatelům:
 
V drogeriepdy.cz disponujeme značným množstvím dat. Abychom zajistili jejich bezpečnost, dostupnost a realizaci některých služeb, předáváme některá data, která mohou mít povahu osobních údajů, ke zpracování mimo Českou republiku. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o cloudové služby (úložiště údajů) příslušných dodavatelů v jiných členských státech EU a v USA.
 
Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat.
 
Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.
 
V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.
 
Vaše práva
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.
 
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás drogeriepdy.cz zpracovává.
 
Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
 
Odvolání souhlasu a právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.
 
Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.
 
Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, tzn. Právo získat své osobní údaje od drogeriepdy.cz a předat je jinému správci osobních údajů.
 
Zásady souborů cookie platné od 28.12.2021 naleznete zde.
 
Aktualizováno 31.12.2022 
Používá opensource systém OpenCart | Drogerie Poděbrady - Miroslav Pácal © 2023 | Všechna práva vyhrazena.